Wczoraj : Roberta Eleonory
Dzisiaj: Marty Małgorzaty
Jutro : Romany Damiana
Pojutrze : Macieja Marka

Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej.

 Kujawsko - Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej.

Przychodnia "EPOKA" NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o. o. w Żninie zaprasza na bezpłatne badania USG w ramach "Kujawsko - Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej" mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w wieku 65 - 74 lat (palących papierosy).

Rejestracja osobiście (ul. Aliantów 1a w Żninie) lub telefonicznie pod nr telefonu 52 30-30-100

Poprawiony (wtorek, 18 czerwca 2019 08:50)

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja dla pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 2. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy,
 3. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Poprawiony (wtorek, 26 marca 2019 12:24)

 

Klauzula informacyjna - pracownik

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia.
 4. W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:
 5. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 2 oraz § 3- 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 6. 2art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – w zakresie danych osobowych wymaganych przez pracodawcę w celu zatrudniona Państwa na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 7. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa lub wymaganych przez pracodawcę w celu zatrudnienia.
  1. Państwa dane będą przetwarzane do momentu ustania stosunku pracy, a następnie przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;

W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 2 oraz § 3- 5 Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym.

 

Klauzula informacyjna - inf. rekrutacyjna dla zleceniobiorców

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego gdyż są one niezbędne w zakresie podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, a w przypadku zawarcia między stronami umowy cywilnoprawnej przetwarzanie tychże danych będzie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą1. Wszelkie pozostałe dane osobowe podane przez Państwa w zakresie innym niż wskazany powyżej, jak na przykład dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail, będą natomiast przetwarzane na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 2. 1art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. 2art. 6 ust. 1 lit. a  RODO,
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ogłoszenia rekrutacyjnego jest niezbędne, aby uczestniczyć w niniejszym postępowaniu.. Podanie przez Państwa innych danych w zakresie niemieszczącym się w podjęciu działań przed zawarciem umowy lub przekraczającym dane konieczne do jednoznacznego oznaczenia strony umowy cywilnoprawnej jest dobrowolne.

10)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

 

Poprawiony (wtorek, 26 marca 2019 12:09)

 

Dodatkowe zapisy na protezy

DODATKOWE ZAPISY NA PROTEZY

Przychodnia w Łabiszynie zaprasza pacjentów, którzy w ostatnich 5 latach nie mieli wykonywanych protez ze środków NFZ do zapisów w gabinecie stomatologicznym.

Poprawiony (czwartek, 10 sierpnia 2017 11:35)

 
Więcej artykułów…
Licznik
Łącznie odwiedzin14687

Powered by Kubik-Rubik.de