SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
powered by bulletin

Statut

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia W Łabiszynie
Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 201o działalności leczniczej.
 2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Łabiszyn.
 3. Siedzibą Zakładu jest Łabiszyn.
 4. Podmiot realizuje świadczenia zdrowotne w oparciu o przedsiębiorstwo pod nazwą Przychodnia.
§ 2

Zakład działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r. poz.217. ) i przepisów wydanych na jej podstawie,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),
 5. uchwały NR XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie,
 6. niniejszego statutu,
 7. innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.
§ 3
 1. Obszarem działania Zakładu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zakład zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych każdej osobie, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.
Rozdział 2. CELE I ZADANIA ZAKŁADU
§ 4
 1. 1. Zakład jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład obejmują świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii.
 3. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych odbywa się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa lub w miejscu pobytu pacjenta.
§ 5

Do zadań Zakładu należy:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności:
  1. badanie i porada lekarska,
  2. leczenie,
  3. rehabilitacja lecznicza,
  4. opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem,
  5. opieka nad noworodkiem,
  6. badania diagnostyczne,
  7. pielęgnacja chorych,
  8. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  9. zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne.
 2. Prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
§ 6

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie , za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w przepisach odrębnych.

§ 7

Zakład uzyskuje przychody z wynajmowania lokali użytkowych.

§ 8

Przy wykonywaniu swoich zadań Zakład współdziała w szczególności z:

 1. jednostkami samorządu terytorialnego,
 2. innymi podmiotami leczniczymi,
 3. fundacjami i stowarzyszeniami,
 4. osobami fizycznymi
 5. instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
Rozdział 3. Organy Zakładu
§ 9

Organami Zakładu są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Społeczna.
§ 10
 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.
 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu .
 4. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Łabiszyna na podstawie obowiązujących przepisów.
 5. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go upoważniona przez niego osoba.
§ 11

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych w warunkach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami,
 2. należyta gospodarka mieniem,
 3. bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Zakład zadań statutowych,
 4. organizowanie pracy podległego personelu ,
 5. opracowanie planów strategicznych,
 6. kierowanie zadaniami wykonywanymi na potrzeby obronności państwa,
 7. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz niniejszym Statucie.
§ 12
 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna.
 2. Rada Społeczna, zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
 3. Radę w składzie 5 osób powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
 4. W skład Rady wchodzą:
  1. jako przewodniczący – Burmistrz Łabiszyna lub osoba przez niego wyznaczona,
  2. jako członkowie:
   1. przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
   2. członkowie wybrani przez Radę Miejską w Łabiszynie w liczbie trzech osób .
 5. Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.
 6. Rada jest powoływana na okres 4 lat.
 7. Członkowie Rady Społecznej podlegają odwołaniu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  1. zatrudnienia w Zakładzie,
  2. podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Zakładu lub podmiotu ją tworzącego albo podmiotu, który wyznaczył członka do Rady,
  3. niemożności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej z uwagi na stan zdrowia,
  4. prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
  5. nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.
  6. Członkostwo w Radzi Społecznej wygasa w razie śmierci członka Rady.
§ 13

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny ,nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  3. przyznania Dyrektorowi nagród,
  4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem.
 2. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  3. kredytów bankowych lub dotacji,
  4. podziału zysku,
  5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  6. regulaminu organizacyjnego.
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
§ 14
 1. Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 2. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
 3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
§ 15
 1. Rada Społeczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego.
 2. Do ważności uchwały konieczne jest zawiadomienie o zebraniu wszystkich członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
§ 16
 1. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.
 2. W przypadku wniesienia odwołania przewodniczący Rady Społecznej przedkłada podmiotowi tworzącemu przedmiotową uchwałę wraz z jej uzasadnieniem oraz kompletem akt sprawy.
Rozdział 5.STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 17
 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzy przedsiębiorstwo o nazwie Przychodnia, w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
  1. Przychodnia w Łabiszynie,
  2. Punkt Lekarski w Lubostroniu.
 2. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, jego jednostki i komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną Zakładu.
§ 18

Organizację wewnętrzną , zakres działania komórek organizacyjnych Przychodni oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie lub statucie określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział 6. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU
§ 19
 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.
 2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
§ 20

Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu , po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Łabiszynie.

§ 21
 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem własnym otrzymanym i zakupionym.
 2. Zbycie, oddanie w dzierżawę ,najem , użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego Zakładu może być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
§ 22

Zakład utrzymywany jest z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

§ 23

Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 24

Zakład sporządza Bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi rachunek dochodów i kosztów, na zasadach określonych w oddzielnych przepisach.

§ 25
 1. Zakład decyduje o podziale zysku.
 2. Decyzję o podziale zysku podejmuje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Miejską w Łabiszynie
Rozdział 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Miejska w Łabiszynie.
 2. Wszelkie zmiany dotyczące Zakładu, jego lokalizacji wymagają zmian w statucie.
 3. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie nadania przez podmiot tworzący.
 4. Likwidacja Zakładu następuje w drodze uchwały podmiotu tworzącego.
§ 27

W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.